5 มิถุนายน 2562 ชาวประมงเกาะเปริดร่วมดูแลปะการังโขด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_410592/

หลังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติบนเกาะเล็กๆที่มีปะการังโขดและปะการังสมอง ที่อยู่รอบเกาะกวางห่างจากเกาะเปริด (เกาะ-เปิด) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งหางจากฝั่งประมาณ 1.50 เมตร และพบว่ามีปะการังฟอกขาวเป็นบริเวณรอบเกาะกวาง ซึ่งช่วงนี้ปะการังเริ่มอ่อนแอที่สุด สาเหตุเกิดจากสภาวะทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากสภาพของธรรมชาติที่น้ำมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ร้อนจัด ทำให้ปะการังฟอกขาวได้ ทั้งทางชาวประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการดูแลพื้นที่รอบเกาะ ไม่ให้ใครเข้ามาทำลายและเปิดให้ปะการังฟอกขาวอย่างเต็มที่ ล่าสุดได้มีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วและจะประสานงานกลับไปยังส่วนกลางเพื่อสำรวจพื้นที่ทำแนวในการอนุรักษ์ปะการัง นำทุนลอยมากั้นพื้นที่เพื่อดูแลปะการังต่อไป ประมงพื้นที่บ้านในพื้นที่ ได้กล่าวว่าในช่วงนี้ในพื้นที่ได้มีปะการังโขดและปะการังสมองเกิดขึ้นรอบเกาะกวาง ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และในช่วงนี้เกิดการฟอกขาวขึ้น ทำให้ชาวประมงในพื้นที่และชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการกันพื้นที่โดยรอบเกาะที่มีแนวปะการังและอยากให้หน่วยงานเข้ามาทำแนวทุนกันบริเวณเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลต่อไป